Blue Bay Club AS
INFORMASJON FRA STYRET – APRIL 2021.04.20
Som følge av korona situasjonen har det vært et svakt marked for investeringer i fritidseiendommer i
Bulgaria. Primo 2021 registrerer vi signaler på at interessen for vårt markedssegment er i ferd med å ta
seg opp igjen. Etter hvert som det igjen åpnes opp for å reise, vil styret ta opp igjen kontakten med de
kanalene som vi har arbeidet med tidligere
Vi ser at i noen sammenhenger er tomten vår for stor. Styret vil derfor se på muligheten for å dele opp
tomten og benytte ulike deler av tomten til ulike formål. Våre forbindelser uttrykker også at det i dette
markedet ikke har vært omsatt tomter i denne størrelsen de siste 7 – 8 årene.
Forslag på GF i august 2020 om å fusjonere alle de norske eierinteressene i BBC AD – (tomteselskapet
i Bulgaria) – fikk ikke den nødvendige tilslutning fra alle de øvrige eierne, og ble derfor ikke
gjennomført. Inntil videre må vi dermed arbeide videre med en selskapsstruktur med flere norske
selvstendige selskaper. Styret mener fortsatt at en mer konsentrert norsk eierside er å foretrekke, og at
planen om fusjon vil være mulig å ta opp igjen på et senere tidspunkt.
I løpet av 2. kvartal 2021 vil det bli arbeidet med å øke kapitalen i Black Sea Holding AS. Dette
selskapet eies av alle de norske aksjonærselskapene i BBC AD. BBC AS og BSC AS er de største
eierne i BSH AS. Styret har grunn til å tro at denne emisjonen vil få støtte av de fleste av eierne i BSH
AS.
Oppdatert takst på tomten på eiendommen i Bulgaria er nå på EUR 1.837.000, noe lavere enn forrige
år. Dette svekker selskapets balanse (BBC AD) og medfører at aksjonærene i BBC AD i løpet av 2021
ser nødvendigheten av å omstrukturere balansen. BBC AD er fullfinansiert av aksjonærene.
Som en del av omstruktureringen har BBC AS valgt å slette det såkalte straffegebyret på EUR.
125.000 som ble etablert i 2010.