Styrets fokus – høst/vinter 2020/21
BBC AS har ikke midler til å gjennomføre utbygging av tomten i Bulgaria som deleies gjennom
det Bulgarske selskapet Blue Bay Club AD (BBC AD). I forståelse med de øvrige eierne i BBC
AD har fokuset de siste årene derfor vært å selge tomten som den ligger, og ved et eventuelt
salg, utbetale netto proveny fra salget til aksjonærene. Utviklingen i markedet for fritidsboliger i
Bulgaria har vært negativ og Covid – 19 har gitt ytterligere usikkerhet mht når det vil være mulig å
få solgt tomten. Utgiftene til å holde BBC AD i gang, har blitt dekket ved lån fra selskapets
aksjonærer. For å kunne drifte BBC og yte de lån som BBC’s eierandel i BBC AD betinger, har
BBC i flere omganger hentet inn ny aksjekapital. Dette har medført en kraftig utvanning
(reduksjon av verdi) for de aksjonærene som ikke har deltatt i aksjeutvidelsene.
Styret ser det som lite sannsynlig å kunne gjennomføre et «forsvarlig «salg av tomten på kort sikt,
og vil dermed måtte belage seg på at driften fortsatt vil kreve mer kapital fra eierne, som tilsier
mulighet for ny emisjon.
Styret er løpende på «jakt» etter potensielle interessenter for denne type prosjekter. Bransjefolk
som vi har kontakt med fra lokalområdet i Bulgaria vurderer tomten som interessant, men gir
også uttrykk for at det i dette området ikke har vært omsatt en tomt i denne størrelse de siste 5
årene.

Aksjespleis.
På GF 12.8.-2020 i BBC AS ble det vedtatt å gjennomføre spleis av aksjene i selskapet i
forholdet 1/100, hvilket betyr at 100 gamle aksjer vil utgjøre en ny aksje. Aksjespleisen ble
gjennomført i november 2020, og selskapet har nå 1.047.165 nye aksjer. De nye aksjene har
pålydende verdi på 2 kroner.
Denne verdien er langt lavere enn det aksjen vil være verdt dersom vi klarer å selge tomten til en
akseptabel pris. Forskjellen illustrerer den store usikkerheten ved når tid vi faktisk klarer å selge
tomten og hvilken pris vi vil klare å oppnå. Drøyer salget, vil vi etter all sannsynlighet måtte hente
ny aksjekapital i løpet av 2021. Dette vil ytterligere utvanne dagens aksjonærer.

Organisasjonsstruktur i BBC opplegget.
De norske aksjene i BBC AD (tomteselskapet i Bulgaria) er eiet av et holdingselskap (BSH AS)
som igjen eies av 7 ulike norske aksjeselskaper, hvorav BBC AS er klart det største. BSH AS eier
ca 68,4 % av det bulgarske selskapet BBC AD. På GF i BBC AS – den 12.8 – 2020 ble det
besluttet at styret i selskapet skulle arbeide for en forenkling av eierstrukturen mellom de norske
eierne. I løpet av høsten har styret arbeidet videre med disse planene og hatt samtaler om
fusjoner i tråd med det som ble besluttet på GF. Etter at det nest største selskapet av de norske
BSC AS, reserverte seg i forhold til videre felles eierskap/mulige fusjoner, har styret i BBC AS
besluttet å avvente videre samtaler om fusjon. Styret i BBC AS mener imidlertid det er fornuftig
og klart fordelaktig for alle å konsentrere det administrative arbeidet, og dermed redusere
kostnadene som medgår til dette. Dog arbeides det nå Ikke med konkrete planer på dette
området,

Tilbakekjøp av aksjer i BBC AS
På GF den 12.08.2020 ble det vedtatt at BBC AS skulle komme med tilbud om tilbakekjøp av
aksjene til de av aksjonærene som kun hadde 45.000 eller færre av de gamle aksjene – og
dermed ikke hadde deltatt i noen av de tidligere emisjonene i selskapet.
Styret har i løpet av senhøsten 2020 gjennomført denne prosessen.

IT- og dataassistanse i BBC AS
Styret er interessert i å komme i kontakt med aksjonærer i selskapet som er villige og
interesserte til å bistå på IT- og dataområdet. Det er ikke snakk om mye belastning, bare
småoppdrag innimellom, og vi blir ganske sikkert enige om praktiske løsninger og en
avtale.
Hvis du er en av de som kan/vil bidra, setter vi stor pris på det, og ber deg kontakte Harald
Kaldestad på telefon, mail eller annen måte (harkal@online.no) – (952 58 811).